Tailandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Indicar que quieres matricularte
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
een bacheloropleiding
ปริญญาตรี
Tipo de matrícula
een postgraduaat
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de matrícula
een doctoraat
ปริญญาเอก
Tipo de matrícula
een voltijdse opleiding
เต็มเวลา
Tipo de matrícula
een deeltijdse opleiding
นอกเวลา
Tipo de matrícula
een online cursus
ออนไลน์
Tipo de matrícula
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
een semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
een academisch jaar
หนึ่งปีการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Para la solicitud de acceso a la universidad
Zal ik een formele toelating ontvangen?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Bevat de cursus ook een stageperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Hoe werkt het ____________ systeem?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir información sobre el sistema
creditsysteem
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
beoordelingssysteem
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Welke leermethoden worden er gebruikt?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Zijn er _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lezingen
การบรรยาย
Tipo de clase
seminars
การสัมมนา
Tipo de clase
tutorials
การกวดวิชา
Tipo de clase
conferenties
การประชุม
Tipo de clase
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Wanneer worden de examens gehouden?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Preguntar por el periodo de exámenes
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Heeft de universiteit een sportcentrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Preguntar por las instalaciones del centro
Organiseren jullie ook excursies?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Preguntar si el centro organiza excursiones
Welke programma's bieden jullie aan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pedir información sobre financiación
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Indicar que necesitas ayuda financiera
inschrijvingsgeld
ค่าเล่าเรียน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
kosten voor levensonderhoud
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
kinderopvang
การดูแลเด็ก
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación