Holandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
een doctoraat
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Tipo de matrícula
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Tipo de matrícula
ออนไลน์
een online cursus
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Tipo de sistema
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
lezingen
Tipo de clase
การสัมมนา
seminars
Tipo de clase
การกวดวิชา
tutorials
Tipo de clase
การประชุม
conferenties
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación