Chino | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีร่วม
联名账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
Tipo de cuenta bancaria
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
Tipo de cuenta bancaria
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
Preguntar si existen comisiones mensuales
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
Pedir información sobre préstamos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
Pedir información sobre las tasas de interés
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir información sobre hipotecas
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
Indicar que vas a comprar tu primera casa
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
Indicar que estás interesado en un seguro
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
旅游保险
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
人身保险
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
健康保险
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
团体保险
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
Informarte del precio del seguro