Ruso | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีร่วม
совместный счет
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Tipo de cuenta bancaria
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Tipo de cuenta bancaria
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Preguntar si existen comisiones mensuales
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pedir información sobre préstamos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pedir información sobre las tasas de interés
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pedir información sobre hipotecas
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Indicar que estás interesado en un seguro
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
страхование жизни
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Informarte del precio del seguro