Vietnamita | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Indicar los requisitos de entrada al país
แผ่นไมโครชิป
microchip
Requisitos de entrada para mascotas
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Requisitos de entrada para mascotas
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
hộ chiếu cho thú nuôi
Requisitos de entrada para mascotas
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Requisitos de entrada para mascotas
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Có những quy tắc nào cho __________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
สุนัขนำทาง
chó chỉ đường
Tipo de animal
สุนัขผู้ช่วย
chó hỗ trợ
Tipo de animal
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota