Vietnamita | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Musím platit daně z dávek?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Je podpora zdanitelná?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakou podporu dostanu?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien