Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien