Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is the allowance tax-free?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
What are the factors which determine how much I get?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is the allowance taxable?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Which benefits will I receive?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Will the allowance affect other benefits?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Can I appeal against a decision?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
What shall I do if my circumstances change?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien