Vietnamita | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Is the allowance tax-free?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
What are the factors which determine how much I get?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Is the allowance taxable?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Which benefits will I receive?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Will the allowance affect other benefits?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Can I appeal against a decision?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
What shall I do if my circumstances change?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien