Italiano | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
L'indennità è esente da tasse?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Il sussidio è tassabile?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakie świadczenia dostanę?
Quali benefici riceverò?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien