Chino | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien