Finlandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien