Ruso | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Är bidraget skattefritt?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Ska bidraget beskattas?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Vilka förmåner får jag?
Какие льготы я получу?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jag överklaga beslutet?
Я могу обжаловать это решение?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien