Vietnamita | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tazminat vergiye tabi mi?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hangi yardımları alacağım?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien