Checo | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Musím platit daně z dávek?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Je podpora zdanitelná?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakou podporu dostanu?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien