Chino | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
该津贴是否要纳税?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
我能拿到什么福利?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
这个津贴是否影响其他福利?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
我能否申诉反对某个决定?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
如果情况有所改变我该如何做?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien