Inglés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien