Rumano | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Este alocația impozabilă?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Este alocația impozabilă?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Ce beneficii voi primi?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Va afecta alocația alte beneficii?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pot contesta o decizie?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien