Vietnamita | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Είμαι _________________.
Tôi __________.
Indicar tu situación laboral
μισθωτός
có việc làm
Tipo de situacion laboral
άνεργος
Không có việc làm
Tipo de situacion laboral
επιχειρηματίας
doanh nhân
Tipo de situacion laboral
αυτοαπασχολούμενος
tự làm chủ
Tipo de situacion laboral
ασκούμενος σε πρακτική
thực tập sinh
Tipo de situacion laboral
εθελοντής
tình nguyện viên
Tipo de situacion laboral
σύμβουλος
tư vấn viên
Tipo de situacion laboral
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Pedir información sobre el tipo de contrato
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tôi có hợp đồng _________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
πλήρους απασχόλησης
toàn thời gian
Tipo de contrato
μερικής απασχόλησης
bán thời gian
Tipo de contrato
ορισμένης διάρκειας
hạn định
Tipo de contrato
μόνιμο
lâu dài
Tipo de contrato
εποχιακός
thời vụ
Tipo de contrato
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Informarte de cuándo se cobra
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Solicitar permiso
άδεια μητρότητας
nghỉ sinh đẻ
Tipo de permiso
άδεια πατρότητας
nghỉ làm cha
Tipo de permiso
επίδομα ασθενείας
nghỉ ốm
Tipo de permiso
μέρες άδεια
ngày nghỉ
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pedir información sobre impuestos
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Resultado de la declaración de la renta
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
tôi có nợ tiền thuế hay không
Resultado de la declaración de la renta