Polaco | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Indicar tu situación laboral
employed
zatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
unemployed
bezrobotny/a
Tipo de situacion laboral
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Tipo de situacion laboral
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de situacion laboral
an intern
praktykantem/praktykantką
Tipo de situacion laboral
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de situacion laboral
a consultant
doradcą
Tipo de situacion laboral
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Pedir información sobre el tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
full-time
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
seasonal
o pracę sezonową
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Informarte de cuándo se cobra
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Solicitar permiso
maternity leave
urlop macierzyński
Tipo de permiso
paternity leave
urlop ojcowski
Tipo de permiso
sick leave
chorobowe
Tipo de permiso
days off
kilka dni urlopu
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pedir información sobre impuestos
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Indicar que quieres declarar tus ingresos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Resultado de la declaración de la renta
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Resultado de la declaración de la renta