Vietnamita | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Я могу работать в [страна]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Мне нужно разрешение на работу?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Какова государственная минимальная зарплата?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Я___________________.
Tôi __________.
Indicar tu situación laboral
имеющий работу
có việc làm
Tipo de situacion laboral
безработный
Không có việc làm
Tipo de situacion laboral
предприниматель
doanh nhân
Tipo de situacion laboral
частный предприниматель
tự làm chủ
Tipo de situacion laboral
практикант
thực tập sinh
Tipo de situacion laboral
волонтер
tình nguyện viên
Tipo de situacion laboral
советник
tư vấn viên
Tipo de situacion laboral
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Каков тип вашего рабочего контракта?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Pedir información sobre el tipo de contrato
У меня______________контракт.
Tôi có hợp đồng _________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
полная занятость
toàn thời gian
Tipo de contrato
неполная занятость
bán thời gian
Tipo de contrato
фиксированный
hạn định
Tipo de contrato
долговременный
lâu dài
Tipo de contrato
сезонный
thời vụ
Tipo de contrato
Когда я получу зарплату?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Informarte de cuándo se cobra
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Solicitar permiso
декретный отпуск
nghỉ sinh đẻ
Tipo de permiso
отпуск по причине отцовства
nghỉ làm cha
Tipo de permiso
больничные выплаты
nghỉ ốm
Tipo de permiso
выходные дни
ngày nghỉ
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pedir información sobre impuestos
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Кто сообщит мне_______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
какова сумма моего возврата
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Resultado de la declaración de la renta
Долж(ен/на) ли я платить больше
tôi có nợ tiền thuế hay không
Resultado de la declaración de la renta