Vietnamita | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Indicar tu situación laboral
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Tipo de situacion laboral
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Tipo de situacion laboral
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Tipo de situacion laboral
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Tipo de situacion laboral
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Tipo de situacion laboral
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Tipo de situacion laboral
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Tipo de situacion laboral
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Pedir información sobre el tipo de contrato
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
เต็มเวลา
toàn thời gian
Tipo de contrato
นอกเวลา
bán thời gian
Tipo de contrato
มีกำหนดเวลา
hạn định
Tipo de contrato
พนักงานประจำ
lâu dài
Tipo de contrato
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Tipo de contrato
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Informarte de cuándo se cobra
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Solicitar permiso
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Tipo de permiso
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Tipo de permiso
การลาป่วย
nghỉ ốm
Tipo de permiso
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pedir información sobre impuestos
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Indicar que quieres declarar tus ingresos
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Resultado de la declaración de la renta
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Resultado de la declaración de la renta