Tailandés | Frases - Inmigración | Trabajo

Trabajo - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Preguntar si puedes trabajar en el país de destino
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Preguntar si necesitas número de la seguridad social antes de empezar a trabajar
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Preguntar si necesitas permiso de trabajo
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pedir información sobre el salario mínimo interprofesional
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Indicar tu situación laboral
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Tipo de situacion laboral
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Tipo de situacion laboral
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Tipo de situacion laboral
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de situacion laboral
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Tipo de situacion laboral
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Tipo de situacion laboral
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Tipo de situacion laboral
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Indicar que quieres darte de alta como autónomo

Trabajo - Contratos

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Pedir información sobre el tipo de contrato
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Indicar a qué tipo pertenece tu contrato
toàn thời gian
เต็มเวลา
Tipo de contrato
bán thời gian
นอกเวลา
Tipo de contrato
hạn định
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
lâu dài
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Informarte de cuándo se cobra
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Solicitar permiso
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Tipo de permiso
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de permiso
nghỉ ốm
การลาป่วย
Tipo de permiso
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Tipo de permiso

Trabajo - Declaración de la renta

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pedir información sobre impuestos
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Indicar que quieres declarar tus ingresos
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Indicar que quieres contratar los servicios de un asesor fiscal para realizar la declaración de la renta
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Informarte sobre el plazo de presentación de la declaración de la renta
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Informarte de las posibles sanciones por presentar la declaración fuera de plazo
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Preguntar cómo serás informado del resultado de la declaración: a ingresar o a devolver.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Resultado de la declaración de la renta
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Resultado de la declaración de la renta