Tailandés | Frases - Inmigración | Vivienda

Vivienda - Alquiler

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Indicar que quieres alquilar algo
une chambre
ห้องพัก
Tipo de alojamiento
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Tipo de alojamiento
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipo de alojamiento
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipo de alojamiento
une maison jumelée
บ้านแฝด
Tipo de alojamiento
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipo de alojamiento
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Preguntar por el precio del alquiler
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Preguntar por la fianza
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Indicar si el alojamiento está amueblado o no
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Estado del piso/apartamento
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Estado del piso/apartamento
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Preguntar si se permiten mascotas
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Preguntar por la relación entre los vecinos
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Preguntar por los vecinos más cercanos
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Preguntar si hay plaza de aparcamiento
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Preguntar si las instalaciones funcionan
la plomberie
ท่อประปา
Instalaciones
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Instalaciones
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Preguntar si puedes ver el termostato
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Preguntar el motivo por el que se vende la casa
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Preguntar qué está incluido en la venta
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Informarte sobre el traspaso de propiedad
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños