Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Vážený pane,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane/Vážená paní,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo