Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
尊敬的先生,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们因为...给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们写这封信是因为...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写这封信,想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
我们对接受/获得...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
提前谢谢您…
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
此致
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo