Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Dear Sir,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo