Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Уважаемая госпожа
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Привет, Иван!
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Мы намерены...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
С уважением...
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo