Vietnamita | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Sehr geehrter Herr,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Frau,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Lieber Herr Schmidt,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Lieber Johann,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Bezug nehmend auf...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
In Bezug auf...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Wären Sie so freundlich...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Ich möchte Sie fragen, ob...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Können Sie ... empfehlen...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Sie werden dringlichst gebeten...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Wir beabsichtigen...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Der Anhang ist im ...-Format.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, educado
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Vielen Dank im Voraus...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Wir schätzen Sie als Kunde.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hochachtungsvoll
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Herzliche Grüße
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Grüße
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo