Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
S pozdravem,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo