Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo