Vietnamita | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
친애하는 관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
친애하는 여러분께 드립니다.
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
관계자분(들)께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
친애하는 최철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
친애하는 김민정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
친애하는 김선영님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
친애하는 최유라님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
친애하는 홍두깨씨,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
친애하는 미영씨,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
...에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해서 언급하자면,
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
...를 대신하여 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
...를 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
...를 추천해 주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
저희의 목적은 ... 입니다.
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, educado
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
미리 감사의 말씀 드리며...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
당신의 수고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
조만간 답장 받길 기대합니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
... (자신의 이름) 드림,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
.... 보냄,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
.... 보냄,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo