Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Altestime,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo