Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo