Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo