Holandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, educado
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo