Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo