Holandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo