Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Kính thư,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo