Vietnamita | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Merci de régler le montant suivant...
Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Formal, very educado
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Formal, educado
La facture pro forma sera faxée.
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Formal, directo
Réglable directement après réception des biens.
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Formal, directo
La montant total à payer est de...
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Formal, directo
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Formal, muy educado
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Formal, educado
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Formal, educado
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Formal, educado
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Formal, directo
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Formal, directo
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Formal, muy directo
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Formal, muy directo
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Formal, educado