Chino | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formal, very educado
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
随函附上...的发票号码...
Formal, educado
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
该报价单的发票将传真给您。
Formal, directo
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
收到货物发票之后立即付款。
Formal, directo
Het te betalen totaalbedrag is ...
总支付额是...
Formal, directo
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formal, muy educado
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formal, educado
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formal, educado
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formal, educado
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formal, directo
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
请立即发送您的付款。
Formal, directo
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
我们还没有收到...的付款
Formal, muy directo
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formal, muy directo
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formal, educado