Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
Il totale dovuto è...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado