Checo | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very educado
Encontra-se anexa a fatura nº.
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, educado
A fatura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, directo
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, directo
O valor total a pagar é...
Celková splatná částka je...
Formal, directo
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, muy educado
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, educado
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, educado
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, educado
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, directo
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, directo
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, muy directo
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, muy directo
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, educado