Danés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Uvažujeme o koupi...
Vi overveje et køb af...
Formal, tentativo
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formal, muy educado
Chtěli bychom zadat objednávku.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formal, educado
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formal, educado
V příloze najdete naší objednávku.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formal, educado
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formal, educado
Tímto zadáváme objednávku na...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formal, directo
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formal, directo
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formal, muy directo
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formal, educado
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formal, educado
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formal, directo
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formal, directo
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formal, directo
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formal, educado
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formal, educado
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formal, directo
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formal, directo
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formal, directo
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formal, educado
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formal, educado
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formal, educado
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formal, educado
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formal, muy educado
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formal, muy educado
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formal, educado
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formal, educado
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formal, educado
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formal, directo
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formal, directo
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formal, muy directo
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formal, muy directo