Tailandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Vi overveje et køb af...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativo
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, muy educado
Vi vil gerne angive en ordre.
เราต้องการสั่งของ
Formal, educado
Vedlagt er vores endelige ordre på...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, educado
Vedlagt vil du finde din ordre
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, educado
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, educado
Vi angiver hermed en ordre på...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, directo
Vi har i sinde at købe... fra jer...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, directo
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, muy directo
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, educado
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, educado
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, directo
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, directo
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, directo
Vi bekræfter hermed din ordre.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, educado
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, educado
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, directo
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, directo
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, directo
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, educado
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, educado
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, educado
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, educado
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, muy educado
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, muy educado
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, educado
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, educado
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, educado
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, directo
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, directo
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, muy directo
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, muy directo