Checo | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Estamos considerando adquirir...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativo
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muy educado
Quisiéramos hacer un pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, educado
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, educado
Adjunto encontrará nuestro pedido...
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, educado
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, educado
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, directo
Deseamos adquirir...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, directo
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muy directo
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, educado
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muy educado
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, educado
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, directo
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, directo
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, directo
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, educado
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, educado
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, directo
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, directo
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, directo
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, educado
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, educado
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, educado
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, educado
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, educado
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, educado
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, educado
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, directo
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, directo
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muy directo
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muy directo