Inglés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Ni konsideras la aĉeto de...
We are considering the purchase of…
Formal, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formal, muy educado
Ni ŝatus meti ordon.
We would like to place an order.
Formal, educado
Vi trovos nian firman ordon por...
Enclosed is our firm order for…
Formal, educado
Vi trovos vian ordon.
Enclosed you will find our order.
Formal, educado
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formal, educado
Ni metas nian ordon por...
We herewith place our order for…
Formal, directo
Ni intencas aĉeti...
We intend to buy...from you.
Formal, directo
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formal, muy directo
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formal, educado
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formal, muy educado
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formal, educado
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formal, directo
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formal, directo
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formal, directo
Ni konfirmas vian mendon.
We hereby confirm your order.
Formal, educado
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
This is to confirm our verbal order dated…
Formal, educado
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formal, directo
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formal, directo
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formal, directo
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formal, educado
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formal, educado
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Would it be possible to delay the order until…
Formal, educado
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formal, educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formal, muy educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formal, muy educado
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formal, educado
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formal, educado
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formal, educado
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formal, directo
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
We are forced to cancel our order due to...
Formal, directo
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formal, muy directo
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formal, muy directo