Sueco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Ni konsideras la aĉeto de...
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, muy educado
Ni ŝatus meti ordon.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, educado
Vi trovos nian firman ordon por...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, educado
Vi trovos vian ordon.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, educado
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, educado
Ni metas nian ordon por...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, directo
Ni intencas aĉeti...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, directo
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, muy directo
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, educado
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, muy educado
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, educado
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, directo
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, directo
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, directo
Ni konfirmas vian mendon.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, educado
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, educado
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, directo
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, directo
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, directo
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, educado
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, educado
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, educado
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, educado
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, directo
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, directo
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, muy directo
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, muy directo