Polaco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Nous considérons l'achat de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativo
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muy educado
Nous voudrions passer une commande.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, educado
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, educado
Nous passons la commande ci-jointe pour...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, directo
Nous désirons vous acheter...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, directo
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, educado
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muy educado
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, educado
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, directo
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, directo
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, directo
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, educado
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, educado
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, directo
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, directo
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, directo
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, educado
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, educado
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, directo
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, directo
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muy directo
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muy directo