Sueco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Nous considérons l'achat de...
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativo
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, muy educado
Nous voudrions passer une commande.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, educado
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, educado
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, directo
Nous désirons vous acheter...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, directo
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, educado
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, muy educado
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, educado
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, directo
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, directo
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, directo
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, educado
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, educado
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, directo
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, directo
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, directo
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, educado
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, educado
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, directo
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, directo
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, muy directo
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, muy directo